Om oss

Museet skal driva innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid.
Gjennom dokumentasjon av variasjon og fellestrekk skal museet vera med på å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, regionalt og internasjonalt.

Med utgangspunkt i rolla som samfunnsminne skal museet vera ein open møtestad der alle er velkomne til å studera, oppleva og finna utfordringar.
Museet yt fagleg hjelp i museums- og kulturminnespørsmål til kommunar og frivillige i regionen.

Vårt samfunnsansvar

Våre verdiar

Truverdig

Formidling, forvalting, rådgjeving, restaurering osv. er basert på kunnskap.

Raus

Me deler kunnskapen med kvarandre i organisasjonen og eksternt med omverda.

Engasjert

Me er engasjert i faga våre, i arbeidsplassen og i lokalsamfunnet. Me vil få til noko som betyr noko for oss sjølve og for andre. Me utfordrar etablerte sanningar og er nyskapande.

HVM i tal (2022):

 

 

Besøkstal

Samla besøk Per 19.12.19 Per 19.12.20 Per 19.12.21 Per 19.12.22 Per 19.12.23 Endring frå 2022 Endring frå 2022
Hardanger fartøyvernsenter 20 183 6 855 7 323 17 208 18 860 1 652 10 %
Hardanger folkemuseum 7 742 3 200 4 327 6 900 7 968 1 068 15 %
Agatunet 5 216 3 990 7 491 6 983 6 111 -872 -12 %
Skredhaugen 1 551 3 490 1 667 1 203 928 -275 -23 %
Kabuso 8 525 5 323 6 563 10 220 10 428 208 2 %
Hardanger Skyspace 461 445 309 497 427 -70 -14 %
Ingebrigt Vik museum 1 293 828 1 064 1 323 1 385 62 5 %
Voss folkemuseum 11 189 4 972 7 308 12 328 10 851 -1 477 -12 %
Kvam bygdemuseum Storeteigen 2 885 647 1 327 678 604 -74 -11 %
Totalt HVM 59 049 29 752 37 379 57 340 57 562 222 0,4 %