Ledige stillingar

Her finn du aktuelle stillingsutlysingar i HVM

Hardanger og Voss museum er eit konsolidert museum beståande av:
Hardanger fartøyvernsenter, Kunsthuset Kabuso, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Voss folkemuseum, Storeteigen bygdetun, Borgstova og Granvin bygdemuseum.

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing, og institusjonane har stor tematisk breidde.
I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunst- og kultursenter og eit nasjonalt fartøyvernsenter. Museet er regionsmuseum for Hardanger-kommunane og Voss herad

 

Hardanger fartøyvernsenter søkjer tømrar

TØMRAR 

Hardanger Fartøyvernsenter satsar på oppdrag innan bygningsvern og søker etter restaureringshandverkar i fast 100 % stilling som kan utføre arbeid etter antikvariske retningsliner. 

 Arbeidsområde: 

 • Restaurering av eldre bygningar 
 • Dokumentasjon før, under og etter restaurering 
 • Leiing av restaureringsoppdrag 
 • Formidling av arbeidet 
 • Instruksjon  

   Kvalifikasjonar: 

  • Svennebrev som tømrar. Annan relevant bakgrunn (t.d. tømrar, lafting, allsidig restaurering innan eldre byggeteknikkar) kan vera aktuell kvalifikasjon. 
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og tradisjonshandverk.  
  • Kunnskap om og interesse for byggeskikk og bygningshistorie 
  • Helst vidareutdanning innan bygningsvern frå t.d. fagskule 
  • Gode norskkunnskapar 
  • Sertifikat for personbil og helst med hengar kl. BE 

  Personlege eigenskapar: 

  • Engasjert og interessert i faget 
  • Gode samarbeidsevner, men òg evne til å arbeide sjølvstendig 
  • Allsidig og innstilt på varierte arbeidsoppgåver 

   Løn etter avtale. 

  Tilsetjing snarast.  

  Vi kan tilby: 

  Stillinga vil inngå som ein del av HFS sin stab av handverkarar. Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid. Noko reising må du rekne med, hovudsakleg innan regionen. 

  Hardanger og Voss museum er opptekne av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. 

  Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no innan 06.06.2023 

   

  Fremad II på Hardanger fartoyvernsenter

  Hardanger fartøyvernsenter søkjer trebåtbyggjar

  Vi har ledig fast 100 % stilling som

  TREBÅTBYGGJAR 

  Arbeidsområde:

  • Skipstømring, innreiing m.m. i samband med istandsetjing av verna og freda fartøy.
  • Instruksjon av lærlingar

  Kvalifikasjonar:

  • Fagbrev som trebåtbyggjar. Annan relevant bakgrunn (t.d. tømrar, møbelsnikkar) kan vera aktuell kvalifikasjon.
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk. 

  Løn etter avtale.

  Tilsetjing snarast.

  Vi kan tilby:

  Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid. Noko reising må du rekne med då vi tar oppdrag over det meste av landet.

  Hardanger og Voss museum er opptekne av mangfald og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke.

  Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no innan 06.06.2023

  Spørsmål i høve stillinga kan rettast til Morten Hesthammer, tlf. 47 48 82 95.

  Sjå og nettstaden www.fartoyvern.no

  Fremad II på Hardanger fartoyvernsenter

  Hardanger fartøyvernsenter søkjer lærlinger

  Hardanger fartøyvernsenter søkjer no etter 5 lærlinger, i ulike verkstader: Smed, reipslagar, tømrar, trebåtbyggjar (småbåt) og trebåtbyggjar (fartøy). Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no innan 14.05.2023 

  LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET – AVD. FARTØYVERN 

  Avd. fartøyvern driv med restaurering av verneverdige fartøy, vern, dokumentasjon, formidling, vidareføring av gamle handverk og fagopplæring. 

   

  Bakgrunn/ kvalifikasjonar: 

  • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2), alternativt Vg 1/Vg 2 frå snekker/tømrar.  
  • Og/eller: Praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.  
  • Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til båt.  
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.  

  Læretida vil hovudsakleg skje på arbeid med verna og freda fartøy. 

  Noko reising må ein rekne med då vi tar oppdrag over det meste av landet. 

  —————–

  LÆRLING I TREBÅTBYGGJARFAGET  – SMÅBÅTVERKSTADEN 

   

  Småbåtverkstaden   

  HFS har eigen småbåtverkstad som arbeider med tradisjonelle klinkbygde båtar.  Hovudmålet til verkstaden er formulert slik: Småbåtverkstaden skal gjennom bygging, restaurering og forsking på opne båtar frå Hardangerregionen, bidra til å bygge opp og  formidle kompetanse om lokale småbåttradisjonar .Vidare skal verkstaden kunne levera lettbåtår til dei verneverdige fartøya.  

    

  Bakgrunn/ kvalifikasjonar: 

  • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå båtbyggjarfag (Vg 2), alternativt Vg 1/Vg 2 frå snekker/tømrar.  
  • Og/eller: Praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.  
  • Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til båt.  
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk.  

  Når vi er på jakt etter ein lærling i småbåtverkstaden, er det for å sikre overføring av kunnskapar og ferdigheiter innafor Hardanger tradisjonen. 

  Vi søker etter ein person som har bestemt seg for å satse langsiktig på fordjuping innanfor bygging av opne klinkbygde båtar frå Hardanger. Det forutset i så måte at læretida får ei overvekt av denne byggemetoden. 

   

  For stillinga i småbåtverkstaden legg me vekt på erfaring innan faget, gode referansar og særleg interesse for tradisjonell trebåtbygging. Med ønske om erfaring innanfor klinkbygging, kunnskapar om norske båttypar og  byggetradisjonar, evne til å arbeide saman med andre og driv til å arbeide sjølvstendig. Kompetanse innanfor formidlingserelaterte fag er og ein fordel. 

  —————–

  LÆRLING I TØMRARFAGET – AVD. BYGNINGSVERN 

  HFS har lang erfaring med tradisjonelt trearbeid, og vil satse meir på bygningsvern i tida som kjem. Me har eigne handverkarar som arbeider med bygningsvern, med spesialkompetanse på tømring, finsnikring og antikvarisk restaurering. 

   

  Bakgrunn/ kvalifikasjonar: 

  • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå tømrar (Vg II), alternativt Vg 1/Vg 2 frå båtbyggjar/snekker  
  • Og/eller: Praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.  
  • Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til bygningsvern 
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og bygningsvern 

   

  Noko reising må ein rekne med då vi tar oppdrag over det meste av landet. 

  —————–

   

  LÆRLING I SMEDFAGET– AVD. FARTØYVERN 

   

  I Smia er det mest maritime oppdrag, me det vert også laga smijarnsprodukt til andre bruksområde som ulike typar rekkverk, spesiallaga verktøy fine krokar og hengsler 

   

  Bakgrunn og kvalifikasjonar: 

  • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning frå smedfag (Vg 2).  
  • Og/eller: Praksis frå desse faga, eller nærliggande fag.  
  • Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til smedfaget.  
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk. 

  Når vi er på jakt etter ein lærling i Smia, er det for å sikre overføring av kunnskapar og ferdigheiter innafor faget. 

  —————–

   

  LÆRLING I REIPSLAGARFAGET – AVD. FARTØYVERN 

  Reipslagarane produserer tauverk til ei mengd ulike formål; som tau til rigg på småbåt og fartøy, til seglmakarar, museum, hestehald, lasso, dekorasjon og rekkverk. 

   

  Bakgrunn og kvalifikasjonar, som t.d.: 

  • Formelle kvalifikasjonar, som vidaregåande utdanning (Vg 2).  
  • Og/eller: Praksis i faget eller nærliggande fag.  
  • Og/eller: Arbeid eller kurs relatert til reipslagarfaget.  
  • Erfaring frå / interesse for kulturminnevern og handverk. 

  Når vi er på jakt etter ein lærling i reipslagarfaget, er det for å sikre overføring av kunnskapar og ferdigheiter innafor faget. 

   

  Me tilbyr: 

  Eit heilskapleg maritimt fagmiljø, der handverk og kvalitet blir sett i høgsetet.   

  Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver ved eit aktivt nasjonalt fartøyvernsenter som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid. 

   

  Gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. 

  Løn etter gjeldande tariff 

   

  Læretid vil vere avhengig av godkjend skulegang og praksis. 

   

  Hardanger og Voss museum som organisasjon skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i det norske samfunnet. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing av tilsette i høve alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 

   

  Søknad med cv og relevante vitnemål, attestar og referansar kan sendast til: personal@hvm.museum.no 

  innan 14.05.2023 

   

  Spørsmål i høve stillinga i Småbåtverkstaden kan rettast til leiar for Småbåtverkstaden Peter Helland, Hansen mobil 48062449. 

  Spørsmål i høve dei andre stillingane kan rettast til Avdelingsleiar Morten Hesthammer, mobil 47488295.  

  Fremad II på Hardanger fartoyvernsenter

  Skipper for S/J Mathilde

  Hardanger fartøyvernsenter har ledig fast stilling som skipper i ei 100% stilling evt. tilsetjing i sesong (8 mnd pr. år) dersom det er ønskeleg.

  Mathilde er ei 125 år gamal hardangerjakt på 73 fot med ein tonnasje på 76 brt. Etter å ha blitt tilbakeført som seglfartøy har ho sidan 1989 vore i aktiv drift om lag 8 månader i året. Seglsesongen har eit mønster med 6-8 veker kulturtokt (dagsturar), 8-12 veker med leirskuletokt (5 dagars tokt), og nokre veker med sommartokt for ulike grupper. Mathilde har eit fast tilsett sikkerhets mannskap på tre personar: Skipper, bestmann og kokk. Men som oftast seglar me med eit mannskap på 4 personar.

  Me søkjer etter ein skipper, primært med erfaring frå drift av seglande fartøy innafor skule eller kulturhistorisk ramme. I tilegg til kunnskap om det driftsmessige må vedkomande ha evne og lyst til å arbeida med formidling av maritim kunnskap til alle aldersgrupper. Skipperen er arbeidsleiar for mannskapet, og vil samarbeida tett med landbasen om drifta.

  Mathilde sin skipper må ha kystskippersertifikat (D5 (II/3,5)) og ROC-radiosertifikat. Det vil  bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar og evne til samarbeid.

  Me kan tilby:

  • Utfordrande og varierande arbeidsoppgåver ved eit aktivt museum som vektlegg formidling og tverrfagleg arbeid.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar.

  Løn etter avtale.

  Søknadsfrist: Søknadar vert vurdert fortløpande

   

  Nærare opplysningar om stillinga kan de få ved å kontakta avdelingsleiar Tone G. Solvang mobil 414 48 240

  Send søknad med CV og referansar til personal@hvm.museum.no snarast.
  Hardanger fartøyvernsenter (HFS) er ei allsidig verksemd som driv med restaurering av verneverdige fartøy, museum, vern og vidareføring av gamle handverksfag, fagopplæring, maritim leirskule og reiseliv. HFS er eitt av tre nasjonale fartøyvernsenter. HFS eig og driv hardangerjakta Mathilde.

  Senteret er del av Hardanger og Voss museum, er lokalisert i Norheimsund og har omkring 40 medarbeidarar

  X