Det er eit repeterande arrangement

Hjelp eg eig eit gamalt hus (på Voss)

ons08nov19:00ons20:30Hjelp eg eig eit gamalt hus (på Voss)19:00 - 20:30(GMT+00:00)

hus, svart og kvitt bilete, hund

Om arr.

Me inviterer til fire kurskveldar med ulike problemstillingar knytt til eldre hus. Målgruppa for kurset er eigarar av hus som ynskjer å bli tryggare på verdivurdering, støtteordningar, materialkunnskap og vedlikehald.
Bur du i eit hus frå 70-åra, skal du overta eit hus frå 1800-talet, eig du ei gamal røykstove, har du ei løe, eller er du nysgjerrig på bygningsvern? Me ynskjer å tilby fagleg påfyll og eit hyggeleg møte mellom fagkyndige og huseigarar i området. Her kan alle læra meir om korleis ein set i stand eller tek vare på sitt gamle hus på ein berekraftig måte. Det vert sett av god tid for erfaringsutveksling, spørsmål og diskusjon.
Kveldane vert leia av arkitekt og bygningsvernkonsulent Tora Lie Brunborg frå Voss folkemuseum og kulturminnekonsulent i Voss herad Anne Arneberg.
Du kan delta på alle fire eller velja ut den kurskvelden som er mest relevant for deg. Pris per kveld: kr 100,-
KVELD 1: KARTLEGGING OG VERDIVURDERING
Onsdag 8. november, klokka 19:00–20:30, Voss folkemuseum
Kvelden vil ta føre seg emne som verdivurdering og bygningsvern. Kva bør ein ta vare på og kvifor? Kva arkitektur representerer huset og kva er husets historie? Kva er forskjellen på freding og vern? Kvar kan du venda deg viss du ynskjer å setja i stand eller ta vare på kvalitetar knytt til huset ditt?
Kulturminnekonsulent og bygningsvernkonsulent vil halda innlegg om sine rollar og kva ein som privatperson kan få hjelp til. Fortidsminneforeininga sitt lokallag på Voss vil introdusera arbeidet sitt, både nasjonalt og lokalt.
KVELD 2: STØTTEORDNINGAR OG SØKNAD
Onsdag 15. november, klokka 19:00–20:30, Voss folkemuseum
Kristine Heitlo frå Kulturminnefondet vil halda eit kort føredrag om hjelp til å skriva søknad og fortelja om Kulturminnefondet sine prioriteringar for tida.
Me diskuterer kvar ein kan søka, korleis ein gjer det og kva krav som vert stilt til gjennomføring.
KVELD 3: MATERIALKUNNSKAP OG OVERFLATER
Onsdag 22. november, klokka 19:00–20:30, Voss folkemuseum.
Magnar Garatun, handverkar ved Voss folkemuseum, vil halda eit innlegg om materialkunnskap i eldre bygningar.
Anne Lise Brask Eriksen, bygningsvernkonsulent i Hardanger, vil halda eit innlegg om val av rett maling, tapet og overflatebehandling i tråd med antikvariske prinsipp.
KVELD 4: KVA KAN EG GJERA SJØLV?
Onsdag 29. november, klokka 19:00–20:30, Voss folkemuseum
Magnar Garatun vil gje ein overordna introduksjon til kva ein som huseigar sjølv kan gjera for å unngå forfall. Kveldens fokus vil blant anna ligga på vøling av skifertak, istandsetjing av vindauge og bruk av materialar og verktøy.
—–
For å få eit oversyn over kor mange som kjem bed me om påmelding, men det er ingen krav. Send mail til tora.brunborg@hvm.museum.no. Har du eit konkret prosjekt du ynskjer at me skal snakka om så meld gjerne i frå om dette.
Det vert lagt opp til samtale meir enn føredrag og det vert servert kaffi og noko å bita i.
Kurset er arrangert av Voss folkemuseum i samarbeid med Voss herad og Fortidsminneforeininga, avdeling Voss. Ideen er basert på eit tilsvarande kurs som nyleg vart gjennomført på Hardanger fartøyvernsenter.
Foto Chr. Herheim

Tid

(Onsdag) 19:00 - 20:30(GMT+00:00)